Cerium - CASELLA, ECOM, RION, NTEK, HUND WETZLAR / Zaštita na radu i zaštita od požara

Cerium je nositelj ovlaštenja u skladu s kojima Vam možemo ponuditi kompletne usluge zaštite na radu i zaštite od požara.

Ovlaštenje ZNRZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu provodi se s ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti po život i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede, profesionalne i druge bolesti, a ako one ipak nastupe da se ublaže štetne posljedice. Zaštita na radu provodi se posebno i zbog toga da se radnicima mlađim od 18 godina osiguraju uvjeti rada bez štetnog utjecaja na njihov tjelesni i duševni razvoj, da se ženama osiguraju uvjeti rada u kojima one mogu normalno ostvarivati materinstvo, te da se osobama sa smanjenim radnim sposobnostima omoguće takvi radni uvjeti koji neće ugroziti njihovu preostalu radnu sposobnost.

 

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Ovlaštenje ZOP   

Naše usluge koje Vam nudimo su:

1. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
Prema članku 28. Zakona o zaštiti na radu (ZZR) svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto. Također, poslodavac je osposobljavanje za rad na siguran način dužan obaviti u roku od 60 dana od dana zapošljavanja radnika.

2. OSPOSOBLJAVANJE PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Prema članku 17. ZZOP-a poslodavac je dužan organizirati osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima

3. OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA IZ ZAŠTITE NA RADU

Prema članku 29. ZZR-a poslodavci i njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika.

4. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Prema članku 56. ZZR-a poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. U radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika.

5. PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA
Prema članku 18. ZZR-a poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dužan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika radi njihovog sprječavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu rizika. Prema tome, svi poslodavci dužni su izraditi procjenu rizika, što je do sada bila obveza samo u pojedinim djelatnostima kao što su industrija, građevinarstvo te djelatnostima kod kojih postoji veća opasnost od ozljeda na radu. 

6. PROCJENA RIZIKA ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM
Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana je obveza izrade procjene rizika za radna mjesta s računalom. Prema Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni rizika potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu.

7. ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA
Prema članku 42. ZZR-a poslodavac je dužan redovito obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste.

8. ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA
Prema članku 45. ZZR-a poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka; u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije; u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari; u kojima pri radu nastaju opasna zračenja te u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.

9. VOĐENJE EVIDENCIJA
Prema članku 61. ZZR-a poslodavac je dužan voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način; zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada; strojevima i uređajima s povećanim opasnostima koje koristi; opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi; te ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.

10. ISPITIVANJE ELEKTIČNIH INSTALACIJA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I HIDRANTSKE MREŽE
Prema članku 38. ZZOP-a poslodavac je dužan objekte namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima. Također, poslodavac je dužan prestati s radom u objektima namijenjenim za rad na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.

11. ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA I DOJAVU PRISTUTNOSTI ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA

Prema članku 40. ZZOP-a poslodavac je dužan ispitivati i održavati Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara) provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača.

12. PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
Prema članku 55. ZZR-a poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, s njim upoznati sve radnike te na osnovi tog plana provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

 

Kategorije: usluge

Ključne riječi: usluge, zaštita na radu, zaštita od požara, vođenje zaštite na radu

Newsletter

Vaše ime i prezime

E-mail adresa

Tvrtka

Provjera:

Grenke Leasing